ด้านอุบัติเหตุและสุขภาพ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติต่างๆ ซึ่งสามารถจัดเป็นแบบส่วนบุคคลรายเดี่ยว หรือแบบกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน โดยความคุ้มครองหลักๆของกรมธรรม์มีดังนี้

 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การมองเห็น การได้ยิน หรือการพูด
 • ความทุพพลภาพถาวร
 • ความทุพพลภาพชั่วคราว
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ซึ่งผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้ออณาเขตความคุ้มครองได้ทั้งแบบทั่วโลก หรือเฉพาะในประเทศ และยังสามารถขยายความคุ้มครองถึง การขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ หรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย

โดยวงเงินที่คุ้มครองจะเป็นไปตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนด และทุนประกันภัยผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อเองได้

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยผู้ที่มีอายุระหว่าง 1 วันจนถึง 70 ปี

การประกันภัยสุขภาพ  

โดยส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้ว จะยังมีความต้องการที่หาความคุ้มครองประกันสุขภาพเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นประกันภัยสุขภาพจึงมีความนิยมมากขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในฐานะคนไข้ใน (In-patient)ของโรงพยาบาล ซึ่งมีความคุ้มครองของหลักๆดังนี้

 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล ค่าพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้
 • ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

นอกเหนือจากให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นคนไข้ในแล้ว (In-Patient) กรมธรรม์ยังสามารถขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (Out-Patient) ได้อีกด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรักษาโรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดหัว ปวดท้อง เป็นต้น

ในบางครั้งบริษัท องค์กรต่างๆ อาจจัดการประกันสุขภาพแบบหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน ดังนั้นอาจมีการจัดรูปแบบความคุ้มครองตามความต้องการ และงบประมาณที่มีได้ แล้วแต่กรณี

การประกันภัยมะเร็ง  

การประกันภัยมะเร็ง เป็นแบบการประกันภัยที่เรียบง่ายซึ่งจะชดใช้ทันทีที่แพทย์ตรวจพบโรคมะเร็งที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินจำนวนนั้นมาเป็นค่าเยียวยารักษาได้ ประเภทของมะเร็งโรคที่คุ้มครองในกรมธรรม์จะหลากหลายไม่เหมือนกันแล้วแต่แผนของแต่ละบริษัทประกันภัย

การประกันภัยเดินทาง  

การประกันภัยเดินทางส่วนใหญ่จะถูกให้ซื้อเพื่อเป็นเอกสารประกอบเพื่อขอสิทธิ์เข้าประเทศต่างๆ ในการยื่นเอกสารต่อสถานฑูต

แต่ที่จริงแล้วการประกันภัยเดินทางนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายกับความเสี่ยง ความคุ้มครองที่ท่านได้รับจากกรมธรรม์มากมายหลากหลายตามแผนของแต่ละบริษัทประกันภัยที่มีให้

โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองท่าน 24 ชั่วโมงตลอดการเดินทางของท่าน ซึ่งมีคุ้มครองหลักทั่วไปดังต่อไปน

 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ พยาบาล ผ่าตัด ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักๆ แล้วบางบริษัทประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษเกี่ยวเนื่องจากการเดินทาง เช่น

 • บริการความช่วยเหลือระหว่างเดินทาง 24 ชั่วโมง ที่ช่วยให้คำปรึกษาในด้านการรักษาพยาบาล และช่วยเหลือฉุกเฉินทุกประเทศทั่วโลก
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งท่านไปรับการรักษาที่ๆใกล้ที่สุด หรือส่งกลับมารักษาที่ประเทศไทย
 • ในกรณีเสียชีวิต มีค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนา
 • ขยายถึงคุ้มครองท่านต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมายในกรณี บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย
 • การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระหรือทรัพย์สินส่วนตัว
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตามวงเงินที่คุ้มครองและเงื่อนไขจะแตกต่างกันในแต่ละบริษัทประกันภัย


    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator