ภาพกิจกรรมของเรา

ให้ความรู้ด้านประกันกับชุมชน

คุณจาตุรนต์ ชุมวงศ์ (ในนามบริษัท แชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด) พร้อมด้วย คุณวัชระ อิ่มพิทักษ์ ในเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวัชระ อิ่มพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษากิตติศักดิ์ อบรมความรู้ด้านประกันภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่เขคหนองจอกและใกล้เคียง


อบรบและแนะนำ

พี่น้องเกษตรกรให้ความร่วมมืิอเป็นอย่างดีพร้อมทั้งถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันภัยก้านเกษตกรรรม


เตรียมความพร้อม

คุณ พรพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ กล่าวปราศรัยเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานก่อนที่จะเข้าหลักสูตรอบรม

อบรมทักษะความรู้

คุณจาตุรนต์ ชุมวงศ์ วิทยากรอบรมความรู้ด้านประกันภัย เน้นสร้างทัศนคติ กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือทำ และแก้ไขปัญหา


ทีมงานมั่นใจ

เปิดโอกาสให้กับทีมงานที่จะแสดงออก ร่วมกันสร้างทักษะ ความเข้าใจ มุ่งมั่น และมั่นใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator