ด้านวิชาชีพและการเงิน

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ดำรงค์วิชาชีพเฉพาะด้านอย่างเช่น สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ, นักบัญชี, ผู้ให้การรับรองมาตราฐาน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, นักประเมินราคา เป็นต้น อาชีพเหล่านี้มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูง ว่าจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอกต่างๆที่ได้ความเสียหายจากการรับการบริการ คำปรึกษา ต่างๆ

ซึ่งบางครั้งผู้ดำรงค์วิชาชีพเหล่านี้ ได้ให้การบริการ และปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างสุจริต แต่บางครั้งกลับเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หรือมีผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น

ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพนี้ จึงออกแบบให้ความคุ้มครองความรับผิดชดเชยต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานตามอาชีพไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บอนามัย เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายการต่อสู้คดี

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแบบการเรียกร้องค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประกัน(Claims Made Basis) คือผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้ในกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่เอาประกันภัยเท่านั้น ดังนั้นจึงควรต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเนื่องเพื่อให้มีความคุ้มครองอยู่ตลอด

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์  

เป็นกรมธรรม์ความรับผิดทางวิชาชีพแบบหนึ่ง ที่ออกแบมาให้เหมาะกับอาชีพแพทย์ ผู้ให้บริการด้านเวชภัณฑ์ สุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองถึงการถูกบุคคลที่สามหรือผู้ป่วยฟ้องร้อง เนื่องความผิดพลาดในการรักษา การให้คำปรึกษา ซึ่งอาจทำให้เกิด การบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย หรือบางครั้งส่งผลทางด้านจิตใจ

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร  

เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปหรือบริษัทมหาชน ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในความผิดพลาดของการบริหารงานที่ไม่ได้ตั้งใจหรือการกระทำต่างๆของพนักงานในบริษัท ความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของบริษัทนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบต่อบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, หรือแม้แต่ลูกจ้างในคดีแรงงาน เป็นต้น ซึ่งคดีแรงงานเป็นคดีที่เกิดการฟ้องร้องมากที่สุดในปัจจุบัน

ดังนั้น กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารนี้ให้ความคุ้มครองถึงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ให้กับตัวกรรมการผู้บริหารเอง หรือกรณีถูกฟ้องร้องในนามบริษัท ในปัจจุบันมีการเชิญบุคคลภายนอกบริษัทมาดำรงค์ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บางครั้งบุคคลเหล่านั้นอาจร้องขอให้บริษัทมีมาตราการป้องกัน หรือรับผิดชอบ หากถูกดำเนินคดีในฐานะกรรมการเพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการเหล่านั้น

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า  

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองผู้ขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงของการไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย, ผิดนัดชำระหนี้, ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้, ฯลฯ

ในกรมธรรม์ประเภทนี้ สามารถขยายความคุ้มครองถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น การให้พักชำระหนี้ระหว่างประเทศ, เปลี่ยนแปลงมาตราการอัตราแลกเปลี่ยน, การโอนเงินระหว่างประเทศ หรือเกิดสงคราม

การประกันภัยการชดใช้สินเชื่อ  

การประกันภัยการชดใช้สินเชื่อ (Credit Shield) หรือบางครั้งเรียกว่า Credit Life Insurance เป็นแผนประกันภัยที่ออกแบบให้กับลูกค้าสินเชื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เช่น การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ใบบางครั้งกรมธรรม์ประเภทนี้ได้ขยายถึงการที่ถูกให้ออกจากงาน และทำให้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

ตัวอย่างมูลหนี้ที่สามารถนำมาทำประกันภัยได้ เช่น วงเงินเช่าซื้อรถยนต์, บัตรเครดิต, เงินกู้จากสถาบันการเงิน, เงินกู้ซื้อบ้าน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการชดใช้ค่าสินไหมของบริษัทประกันภัยนั้น จะชำระไปยังสถาบันการเงินในวงเงินที่ค้างชำระและส่วนที่เหลือจะชดใช้กลับมาที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี

ตัวอย่างกรณีภัยที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ได้แก่

  • 1. การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • 2. ทุพพลภาพชั่วคราวเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • 3. การออกจากงานโดยไม่สมัครใจ
  • 4. เป็นโรคร้ายแรง
  • 5. เกิดอุบัติเหตุและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในระยะเวลานาน


    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator