ด้านความรับผิดทางกฏหมาย

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบต่อสถานที่ อาจต้องรับผิดชอบในการบาดเจ็บ เสียชีวิต อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากการใช้สถานที่, การปฏิบัติงานของลูกจ้าง หรือความเสียหายที่เกิดจากสถานที่ที่เอาประกันภัยไปมีผลกระทบต่อพื้นที่ของบุคคลอื่นๆที่ใกล้เคียง กรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนี้ชดใช้ความเสียหายต่างๆต่อบุคคลภายนอกที่รับความเสียหายในนามเจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการ และสามารถขยายถึงความเสียหายที่เกิดมลภาวะ หรือสถานทีจอดรถในสถานที่เอาประกันภัยได้

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์  

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ผลิต, ขาย, นำเข้า, เจ้าของตราสินค้า หรือ ส่งออก ซึ่งผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำความเสียหายให้กับผู้อุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย จิตใจ หรือทำให้ทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย

การประกันภัยการเรียกคืนสินค้า  

ในกรณีที่สินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้นำไปขายแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือตรวจพบภายหลังว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อุปโภค บริโภค ได้จึงจำเป็นต้องเรียกสินค้าในกลุ่มนั้นๆกลับคืน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเรียกสินค้ากลับ การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วต่อผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหายต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ การสูญเสียรายได้ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกู้ชื่อเสียงกลับคืน สามารถเลือกซื้อในกรมธรรม์การเรียกสินค้าคืนนี้ได้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเรียกสินค้ากลับคืนมีดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชี้แจงลูกค้า
  • ค่าขนส่งสินค้ากลับ
  • ค่าเช่าที่เก็บสินค้าชั่วคราว
  • ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้า
  • ค่าจ้างแรงงานพิเศษ บุคคลกรพิเศษที่เกี่ยวกับการเรียกสินค้าคืน
  • ค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับ การเปลี่ยน หรือการซ่อมสินค้า
  • ค่าเสียหายต่อเนื่องในด้านธุรกิจ
  • ค่าใช้จ่ายในการกู้ชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซื้อสินค้าทดแทนสินค้าที่ถูกเรียกกลับ

การประกันภัยการปนเปื้อนสินค้า  

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง การปนเปื้อนของสินค้าหรือการบกพร่องของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต หรืออนามัย ของผู้บริโภค โดยความบกพร่องนั้นเกิดขึ้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ติดฉลาก การบรรจุภัณฑ์ หรือการขนส่ง จัดจำหน่าย

การประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง  

ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับการบาดเจ็บ เสียชีวิต เจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง ซึ่งลูกจ้างเหล่านั้นๆ อาจเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันหรืออดีตได้เคยทำงาน แต่มีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในภายหลังซึ่งสาเหตุเกิดจากงานที่เคยทำให้นายจ้างรายนั้นๆ

ลูกจ้างเหล่านั้นอาจเรียกร้อง ฟ้องร้อง เรียกค่าชดใช้ความเสียหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย เนื่องจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต จากนายจ้างหรือเรียกร้องเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่นายจ้างที่เคยชดใช้ไปก่อนแล้ว ดังนั้นกรมธรรม์ฉบับนี้จึงมีจำนวนวงเงินชดใช้ความเสียหายให้กับลูกจ้างในกรณีดังกล่าว

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  

เนื่องจากผู้รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป มิใช่เป็นเจ้าของสินค้าเองแต่เป็นผู้ที่ต้องรับผิดตามกฏหมายต่อสินค้าที่ตนรับจ้างขนส่งต่อเจ้าของสินค้านั้นๆ ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้จะชดใช้ความเสียหายของสินค้าตามวงเงินในกรมธรรม์ให้กับเจ้าของสินค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง หรือการยกสินค้าขึ้น ลงจากพาหนะที่ใช้ขนส่ง

การประกันภัยความรับผิดของผู้รับฝากทรัพย์  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับฝากสินค้า หรือทรัพย์สินต่างๆ เช่น เจ้าของโกดังให้เช่า โรงงานที่รับจ้างผลิต ที่จะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นของตนเอง กรมธรรม์ฉบับนี้จึงให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินดังกล่าวและความรับผิดอื่นๆจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ต่างๆ ที่เกิดกับทรัพย์สินที่รับฝากนั้น


    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator